Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AEYRAND B.V. – CURSUSSEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
AEYRAND: De besloten vennootschap AEYRAND B.V., met als handelsbenamingen Aeyrand Cursussen en Wegwijs Recht, gevestigd aan de Jodenstraat 13 te Maastricht (KVK nummer 60290943).
Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij AEYRAND inschrijft voor een cursus of daarvoor een offerte ontvangt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen AEYRAND en de Cursist.
Cursus: een door AEYRAND verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding. Een cursus kan onderverdeeld zijn in één of meerdere cursusmodule(s).
Cursusgeld: Het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van AEYRAND. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle Overeenkomsten met Cursist.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door AEYRAND zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. De Cursist gaat een Overeenkomst met AEYRAND aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van AEYRAND (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door AEYRAND verstrekte digitale inschrijfformulier of (iv) via het inschrijfformulier op de website.
3.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door AEYRAND van een opdracht aan de Cursist en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop AEYRAND de inschrijving van een Opleiding aan de Cursist heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
3.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Cursist.
3.4. De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van AEYRAND. AEYRAND kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 4. BETALING
4.1. De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij/zij definitief van een plaats verzekerd is. De Cursist wordt verder niet tot de desbetreffende Opleiding toegelaten, zolang het Cursusgeld niet volledig is voldaan.
4.2. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van AEYRAND, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van AEYRAND aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
4.3. Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de Overeenkomst (mede) is aangegaan, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is en in de toekomst nog verschuldigd wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.

ARTIKEL 5. ANNULERING EN WIJZIGING OPLEIDING
5.1. Vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst heeft de Cursist, die zich voor één of meer Opleidingen heeft aangemeld, 4 weken voor de eerste lesdag de mogelijkheid om – zonder opgave van redenen – de Overeenkomst(en) schriftelijk te annuleren. In het geval van annulering tot vier weken voor aanvang van de Opleiding is de Cursist aan AEYRAND een vergoeding verschuldigd van 25% van het totale Cursusgeld. Nadien is het nog immer mogelijk de Overeenkomst te annuleren, maar dan bedraagt de door de Cursist aan AEYRAND te betalen vergoeding 50% van het totale Cursusgeld. Indien de cursist de opleiding beëindigd na aanvatten van de lessen, is hij het volledige cursusbedrag verschuldigd.
5.2. De Cursist dient de annulering van de Opleiding middels een aangetekend schrijven aan AEYRAND kenbaar te maken.
5.3. Tussentijdse beëindiging – om welke reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Cursus(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.
5.5. AEYRAND behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Cursus c.q. de desbetreffende Cursusmodule.

ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN
6.1 Na betaling ontvangt de Cursus een bevestiging en kan de Cursist de Cursus downloaden en daarmee onmiddellijk van start gaan.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1. Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Cursist evenmin toegestaan om het Cursusmateriaal te verkopen of anderszins aan derden aan te bieden.
7.2. AEYRAND (en/of haar docenten) behoudt/behouden de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.
7.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van AEYRAND ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AEYRAND niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De Cursist is aan AEYRAND per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding, onverlet het recht van AEYRAND om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 8. VRIJWARING
8.1. De Cursist is gehouden om AEYRAND te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin AEYRAND mocht vervallen doordat derden een vordering op AEYRAND instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
8.2 Indien AEYRAND uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Cursist gehouden AEYRAND zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AEYRAND, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AEYRAND en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 AEYRAND is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van AEYRAND bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. AEYRAND is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
9.2 AEYRAND is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Cursist verstrekte gegevens. AEYRAND is evenmin aansprakelijk voor het door AEYRAND ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. AEYRAND is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. AEYRAND is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de Cursist bij eventuele (overheids)examens.
9.3 De aansprakelijkheid van AEYRAND is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.
9.4 AEYRAND is niet aansprakelijk voor schade indien de Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak AEYRAND per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die AEYRAND in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie AEYRAND of een dergelijke derde aansprakelijk is.

ARTIKEL 10. OVERMACHT
10.1 Indien AEYRAND door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is AEYRAND gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AEYRAND op betaling door Cursist voor reeds door AEYRAND verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. AEYRAND zal Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal AEYRAND alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor AEYRAND tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van AEYRAND of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van AEYRAND kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Cursist (verder) nakomt. Overmacht van AEYRAND’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van AEYRAND.

ARTIKEL 11. ONTBINDING
11.1. Indien:
a. Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Cursist wezenlijk wijzigt naar de mening van AEYRAND; of
c. Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens AEYRAND niet of niet geheel nakomt; of
d. Cursist nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist,
wordt Cursist geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Cursist jegens AEYRAND onmiddellijk opeisbaar zijn. AEYRAND is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd AEYRANDs overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. AEYRAND is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Cursist in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
11.2 De Overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur, zoals is vastgelegd bij de inschrijving. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING
12.1 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegeven wijst AEYRAND erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van AEYRAND. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal AEYRAND deze gegevens niet verstrekken aan derden.
12.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 13. UITVOERING DOOR DERDEN
13.1 AEYRAND is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van AEYRAND en betreffende de vrijwaring van AEYRAND voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van AEYRAND als derden voor wier handelen dan wel nalaten AEYRAND aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde te Maastricht, onverminderd het recht van AEYRAND een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Cursist gevestigd c.q. woonachtig is.

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN
15.1 AEYRAND is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien AEYRAND niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van AEYRAND dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door algemene publicatie op de website van de AEYRAND.
15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan